Ordensreglement

Ordensreglement for området
Ordensreglement for området, som er omfattet af grundejerforeningens fællesarealer:

Færdsel:

 • Fællesarealerne er til fælles afbenyttelse. Alle har derfor fri adgang til anvendelse af fællesarealerne under behørig hensyntagen til de faste beboere. Old Course og New Course er kun for golfspillere. Pay & Play banen er for alle. Udstyr kan lejes. Der må ikke ”leges” på banerne og i bunkers.
 • Det er ikke tilladt at bruge biler, golfcarts og andre motoriserede køretøjer på fællesarealeme. Vi anbefaler, at private golfbiler max. må køre 20 km/t. Det er gratis at få bilen indstillet til dette ved at kontakte personalet i buggygaragen. Det er muligt at leje golfbil i Golfshoppen. Husk at alle der kører i golfbil skal være fyldt 18 år.
 • Ved almindelig færdsel skal de etablerede og anviste stier og veje benyttes. Oversigtskort kan hentes i receptionen, så I får en god oplevelse, når I færdes i området. Når I færdes på stierne ved banerne, skal I være opmærksomme på, at I går på et område hvor der kan komme flyvende golfbolde, så kig op. Derudover er det god stil at være stille, hvis du kommer forbi golfspillere, der er i færd med at slå til bolden.
 • Husdyr som eksempelvis hund og kat skal være under fuld kontrol og føres/holdes i snor uden for den enkelte matrikel. Hunde er ikke tilladt på banerne.

Topografi:

 • Områdets karakter skal bibeholdes. Uanset årsag må der ikke foretages forandringer på fællesarealeme uden forudgående indhentet tilladelse fra bestyrelsen for grundejerforeningen Hole in One – herefter benævnt Bestyrelsen.
 • Bestyrelsen vil især være imødekommende med hensyn til forandringer af området, såfremt der ved etablering af beplantninger eller ved etablering af andre naturlige foranstaltninger kan:
  • Afhjælpes særlige gener som følge af den frie færdsel.
  • Forbedre anvendelsen af fællesarealeme for områdets beboere.
 • Husdyrhold generelt som eksempelvis kaniner og høns er ikke tilladt.

Nye retningslinjer i forhold til kørsel med private golfbiler:

Vi producerer nogle særskilte mærkater i en differentieret farve, som husejere i H-i-O der ikke spiller golf, og som har en privat buggy de alene ønsker at anvende rundt på stisystemerne i HimmerLand, kan få udleveret gratis.
Disse mærkater får en særskilt ny farve år for år, så de nemt kan skelnes fra mærkater på de betalende buggy i HimmerLand.

Dette mærkat bestilles af relevante husejere én gang om året på mail: husejer@himmerland.eu
Mærkat for 2024 er klar til afhentning.

I kommende år bliver de to forskellige typer mærkater til private buggy produceret i forskellige farver, således der skabes genkendelighed år for år. På denne måde kan alle let og på afstand ses hvilke buggy, der kan køre hvorhenne på resortet.

Den enkelte matrikel:

Bygninger:

 • Husejeren er forpligtet til at vedligeholde bygninger og lignende i en acceptabel stand, der ikke virker skæmmende for områdets karakter.
 • Husejeren er forpligtet til at overholde bygningsregleme som specificeret i den til enhver tid gældende lokalplan.

Arealet:

 • Husejeren er forpligtet til at vedligeholde arealerne og beplantningen på den enkelte matrikel i en acceptabel stand, der ikke virker skæmmende for områdets karakter.
 • Husejeren er forpligtet til at vedligeholde og eventuelt forandre beplantning på matriklen, så den ikke generer omkringboende unødigt i relation til frihedsværdier som eksempelvis lys, sol, udsigt mm. Husejeren er forpligtet til at holde matriklen ryddelig og ordentlig med tilstrækkelige friarealer for græsklipning mm.
 • Brændestabler skal være æstetiske at se på og i en størrelse på max 2 m3, der afspejler relevans til området som fritidsområde. Det er forbudt at fyre med miljøfarligt brænde som f.eks. malet eller trykimprægneret træ.
 • Vasketøj og stativer til ophængning af samme skal etableres under hustag eller lavt under naturlig skelbevoksning.

Veje i området:

 • Busser er ikke tilladt i området. Lastbiler må kun færdes i området ved ærindekørsel. Ved parkering henvises til parkeringspladser ved indkørsel til områderne.
 • Hastigheden i området er maksimalt 30 km/time.
 • Parkering skal foretages uden gene for den generelle færdsel i almindelighed og uden gene for til- og frakørsel til matriklerne i særdeleshed. For parkering i selve området henvises til lokalplanen.

Støj:

 • I tidsrummet 23.00 til 07.00 skal der støjmæssigt tages særlige hensyn til omkringboende.

Udlejning:

 • Husejeren er ved udlejning af huset forpligtet til at gøre lejere bekendt med nærværende ordensreglement ved opslag i huset eller ved udlevering til lejer i hvert individuelt tilfælde.
 • Ved overtrædelse af ordensreglementet med hensyn til anvendelse og vedligeholdelse af området er Bestyrelsen berettiget til at udbedre forholdene på grundejerens regning efter forudgående skriftligt varsel til den enkelte grundejer.
 • Ved overtrædelse af ordensreglementet med hensyn til opførsel på områderne er bestyrelsen berettiget til eventuelt at politianmelde den enkelte grundejer efter skriftligt varsel til den enkelte grundejer eller i grove tilfælde uden varsel.